repeat">
Choudhary Yatra Company Private Limited
Choudhary Yatra Company Private Limited
Panchavati, Nashik, Maharashtra
GST No. 27AAACC7487N1Z0
08048571015 22% Response Rate
Send E-mail

Tour And Travel Services

Offering you a complete choice of services which include tour no.71) siliguri, darjiling, gangtok, namchi (days 09), tour no. 89) badrikedarnath, vaishnodevi, nepal, kashi, khajuraho, ujjain (days 29), 116) 3dham, dwarka, badrikedar, puri, gangasagar, nepal (days 44), 107) badrinath, kedarnath, haridwar, mathura, delhi (days 12), 108) badrinath, kedarnath, yamunotri, gangotri, nepal, kashi (days 27) and 109) yamunotri, gangotri, haridwar, rishikesh (days 09).
Request CallBack

Tour No.71) Siliguri, Darjiling, Gangtok, Namchi (Days 09)

Tour No. 71) Siliguri, Darjiling, Gangtok, Namchi (Days 09)


Departure Date 2019 :

 • 14,25 April
 • 12,23 May
 • 3 June
 • 7 November
 • 4 December

Departure Date 2020 :

 • 2 January
 • 10 February
 • 9 March
 • 20 April
 • 1,12,24 May
 • 4 June

Places : (Going-Return by Railway / by Air)

 • Siliguri, Darjeeling, Namchi (Chardham Temple), Gangtok, Baba Temple, Tsangu Lake.

  Include:
  2x2 Non AC Sleepar Bus, Separate Room Accommodation

   Meal:
   1 time tea-breakfast & dinner


   Get Best Quote
   Yes! I am Interested
   Request CallBack

   Tour No. 89) Badrikedarnath, Vaishnodevi, Nepal, Kashi, Khajuraho, Ujjain (Days 29)

   Visiting Places :
   Mathura, Vrindavan, Delhi, Kurukshetra, Amritsar, Katra (Vaishnodevi), Haridwar, Rampur (Kedarnath), Badrinath, Rushikesh, Ayogdhya, Gorakhpur, Nepal, Kathmandu, Janakpur, Gaya, Budhagaya, Kashi, Prayag-Alahabad, Chitrakut, Khajuraho, Ujjain, Omkareshwar.

   Tour Days : 20

   Departure Location : Nashik

   Departure Date 2019 :

   • 4,15,25 May
   • 5,16 June
   • 27 July
   • 25 September

   Departure Date 2020 :

   • 25 April
   • 6,17,27 May
   • 10 June
   • 15 July
   • 12 September

   Package Includes : Non A/C Vehical, Common Room Accommodation, Non A/C Railway Tour, 1 time tea, heavy breakfast & dinner


   Get Best Quote
   Yes! I am Interested
   Request CallBack

   116) 3Dham, Dwarka, Badrikedar, Puri, Gangasagar, Nepal (Days 44)

   4 Dham, Saptapuri, 12 Jyotirling, Gangasagar, Nepal

   Tour Days : 56

   Departure Date
   2019 :

   • 24 April
   • 10 May

   Departure Date 2020 :

   • 15 April
   • 6 May

   Departure Location : Nashik
   Tour Route : Trimbakeshwar, Omkareshwar, Ujjain, Dakorji, Girnar, Junagadh, Somnath, Prabhaspatan, Porbandar, Muldwarka, Dwarka, Rukmini Mandir, Okha, Betdwarka, Nageshwar, Gopitalav, Sidhapur (Matrugaya), Ambaji, Mountabu, Nathdwara, Pushkar, Jaipur, Agra, Mathura, Vrindavan, Delhi, Haridwar, Hanumanchatti (Yamunotri), Uttarkashi, Gangnani, Gangotri, Rampur (Kedarnath), Badrinath, Rishikesh, Prayag-Alahabad, Kashi-Varanasi, Ayodhya, Gorakhpur, Kathmandu, Janakpur, Gaya, Budhagaya, Kolkata, HarbarPoint (Gangasagar), Bhubaneshwar, Konark, Jagannathpuri, Sakshigopal, Simhachalam, Annavaram, Hydrabad (Ramoji Filmcity).

   Package Includes: Non A/C Vehical, Common Room Accommodation, Non A/C Railway Tour, 1 time tea, heavy breakfast & dinner


   Get Best Quote
   Yes! I am Interested
   Save time! Get the Best Deal

   *Your information is safe with us.

   Request CallBack

   107) Badrinath, Kedarnath, Haridwar, Mathura, Delhi (Days 12)

   Visiting Places :
   Mathura, Vrindavan, Delhi, Haridwar, Rampur (Kedarnath), Badrinath, Rushikesh.

   Tour Days : 12

   Departure Date 2019 :

   • 4,15,25 May
   • 5,16 June
   • 27 July
   • 25 September

   Departure Date 2020 :

    

   • 25 April
   • 6,17,27 May
   • 10 June
   • 15 July
   • 12 September

   Departure Location : Nashik

   Package Includes : Non A/C Vehical, Common Room Accommodation, Non A/C Railway Tour, 1 time tea, heavy breakfast & dinner


   Get Best Quote
   Yes! I am Interested
   Request CallBack

   108) Badrinath, Kedarnath, Yamunotri, Gangotri, Nepal, Kashi (Days 27)

   Visiting Places :
   Haridwar, Hanumanchatti (Yamunotri), Uttarkashi, Ganganani, Gangotri, Rampur (Kedarnath), Badrinath, Rushikesh, Ayodhya, Gorakhpur, Nepal, Kathmandu, Janakpur, Gaya, Budhagaya, Kashi, Prayag-Alahabad, Chitrakut, Khajuraho, Ujjain, Omkareshwar.

   Tour Days : 27

   Departure Date 2019 :

   • 6,17,27 May
   • 7,18 June
   • 29 July
   • 27 September

   Departure Date 2020 :

   • 27 April
   • 8,19,29 May
   • 12 June
   • 17 July
   • 14 September

   Departure Location : Nashik

   Package Includes : Non A/C Vehical, Common Room Accommodation, Non A/C Railway Tour, 1 time tea, heavy breakfast & dinner


   Get Best Quote
   Yes! I am Interested
   Request CallBack

   109) Yamunotri, Gangotri, Haridwar, Rishikesh (Days 09)

   Visiting Places :
   Haridwar, Hanumanchatti (Yamunotri), Uttarkashi, Ganganani, Gangotri, Rushikesh.

   Tour Days : 09

   Departure Date 2019 :

   • 5,9,11,13,15,17,19,23,25,27,29,31 May
   • 3,5,7,9,11,13,15,17,23,30 June
   • 7,14,21,28 July
   • 4,11,18 August
   • 24,28 September

   Departure Date 2020 :

   • 24,26,28,30 April
   • 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 May
   • 1,5,9,19,23 June
   • 8,16,20,26 July
   • 14, 18 September

   Departure Location : Nashik

   Package Includes : Non A/C Vehical, Common Room Accommodation, Non A/C Railway Tour, 1 time tea, heavy breakfast & dinner


   Get Best Quote
   Yes! I am Interested
   Save time! Get the Best Deal

   *Your information is safe with us.

   Request CallBack

   110) Badrinath, Kedarnath, Yamunotri, Gangotri, Nepal, Kashi (Days 23)

   Visiting Places :
   Haridwar, Hanumanchatti (Yamunotri), Uttarkashi, Ganganani, Gangotri, Rampur (Kedarnath), Badrinath, Rushikesh, Ayodhya, Gorakhpur, Nepal, Kathmandu, Janakpur, Gaya, Budhagaya, Kashi.

   Tour Days : 23

   Departure Date 2019 :

   • 6,17,27 May
   • 7,18 June
   • 29 July
   • 27 September

   Departure Date 2020 :

   • 27 April
   • 8,19,29 May
   • 12 June
   • 17 July
   • 14 September

   Departure Location : Nashik

   Package Includes : Non A/C Vehical, Common Room Accommodation, Non A/C Railway Tour, 1 time tea, heavy breakfast & dinner


   Get Best Quote
   Yes! I am Interested
   Request CallBack

   Tour No.69) Darjiling Gangasagar, Jagannathpuri (Days 13)

   Tour No. 69) Darjiling, Gangasagar, Puri (Days 13)


   Departure Date 2019 :

   • 14,25 April
   • 12,23 May
   • 3 June
   • 7 November
   • 4 December

   Departure Date 2020 :

   • 2 January
   • 10 February
   • 9 March
   • 20 April
   • 1,12,24 May
   • 4 June

   Places : (Going-Return by Railway / by Air)

   • Siliguri, Darjeeling, Namchi (Chardham Temple), Gangtok, Baba Temple, Tsangu Lake. Kolkata, Harbour Point (Gangasagar), Bhubaneshwar, Jagannathpuri, Konark, Sakshigopal.

    Include:
    2x2 Non AC Sleepar Bus, Separate Room Accommodation

     Meal:
     1 time tea-breakfast & dinner


     Get Best Quote
     Yes! I am Interested
     Request CallBack

     Tour No.72) Gangasagar, Jagannathpuri, Champaranya (Days 09)

     Tour No. 72) Gangasagar, Jagannathpuri, Champaranya (Days 09)


     Departure Date 2019 :

     • 19,30 April
     • 17,28 May
     • 08 June
     • 12 November
     • 09 December

     Departure Date 2020 :

     • 07 January
     • 15 February
     • 14 March
     • 25 April
     • 06,17,29 May
     • 09 June

     Places : (Going-Return by Railway / by Air)

     • Kolkata, Harbour Point (Gangasagar), Bhubaneshwar, Jagannathpuri, Konark, Sakshigopal, Champaranya, Shegaon.

      Include:
      2x2 Non AC Sleepar Bus, Separate Room Accommodation

       Meal:
       1 time tea-breakfast & dinner


       Get Best Quote
       Yes! I am Interested
       Save time! Get the Best Deal

       *Your information is safe with us.

       Request CallBack

       Tour No.77) Gangasagar, Puri, Bhubaneshwar, Kashi (Days 09)

       Tour No. 77) Gangasagar, Puri, Bhubaneshwar, Kashik (Days 09)


       Departure Date 2019 :

       • 14,28 April
       • 12,26 May
       • 03,17 November
       • 1,15,29 December

       Departure Date 2020 :

       • 12,26 January
       • 09,23 February
       • 08,22 March
       • 05,19 April
       • 03,17,31 May

       Places : (Going-Return by Railway / by Air)

       • Kashi (Varanasi), Gaya, Budhagaya, Kolkata, Harbour Point (Gangasagar), Bhubaneshwar, Jagannathpuri, Konark, Sakshigopal.

        Include:
        2x2 Non AC Sleepar Bus, Separate Room Accommodation

         Meal:
         1 time tea-breakfast & dinner


         Get Best Quote
         Yes! I am Interested
         Request CallBack

         Tour No.80) Gangasagar, Puri, Bhubaneshwar, Kashi (Days 09)

         Tour No. 77) Gangasagar, Puri, Bhubaneshwar, Kashi (Days 09)


         Departure Date 2019 :

         • 21 April
         • 05,19 May
         • 02 June
         • 10,24 November
         • 8,22 December

         Departure Date 2020 :

         • 05,19 January
         • 02,16 February
         • 01,15,29 March
         • 12,26 April
         • 10,24 May
         • 07 June

         Places : (Going-Return by Railway / by Air)

         • Kashi (Varanasi), Gaya, Budhagaya, Kolkata, Harbour Point (Gangasagar), Bhubaneshwar, Jagannathpuri, Konark, Sakshigopal.

          Include:
          2x2 Non AC Sleepar Bus, Separate Room Accommodation

           Meal:
           1 time tea-breakfast & dinner


           Get Best Quote
           Yes! I am Interested
           Request CallBack

           112) Kashi, Chitrakoot, Khajuraho, Ujjain (Days 08)

           We are engaged in presenting Tour No. 80A) Kashi, Chitrakoot, Ujjain Omkareshwar (Days 08)Tour that covers the major places in Madhya Pradesh, Uttar Pradesh. Keeping in mind the comfort of tourists, we have planned to include transportation by 2x2 AC bus and separate room accommodation as well. We are capable of handling a large number of travelers everyday for each location.


           Departure Date : 2019

           • 25 May
           • 5,15,26 June
           • 7 July
           • 17 August
           • 16 October

           Departure Date : 2020

           • 16,27 May
           • 7,17 June
           • 1 July
           • 5 August
           • 3 October

           Places : (Going by by Railway / by Air, Return by Bus)

           • Kashi (Varanasi), Prayagraj (Alahabad), Chitrakoot, Khajuraho, Ujjain, Omkareshwar

            Include:
            2x2 Non AC Sleepar Bus, Separate Room Accommodation

             Meal:
             1 time tea-breakfast & dinner


             Get Best Quote
             Yes! I am Interested
             Save time! Get the Best Deal

             *Your information is safe with us.

             Request CallBack

             Tour No.65) Nepal, Darjiling, Gangasagar, Puri (Days 18)

             Tour No. 61) Nepal, Darjiling, Gangtok, Pokhara, Gangasagar, Jagannathpuri (Days 18)

              


             Departure Date 2019 :

             • 9,20 April
             • 7,18,29 May
             • 2,29 November
             • 28 December

             Departure Date 2020 :

             • 5 February
             • 4 March
             • 15,26 April
             • 7,19,30 May

             Places : (Going-Return by Railway / by Air)

             • Kashi (Varanasi), Gorakhpur, Pokhara, Kathmandu, Siliguri, Darjeeling, Namchi (Chardham Temple), Gangtok, Baba Temple, Tsangu Lake. Kolkata, Harbour Point (Gangasagar), Bhubaneshwar, Jagannathpuri, Konark, Sakshigopal

              Include:
              2x2 Non AC Sleepar Bus, Separate Room Accommodation

               Meal:
               1 time tea-breakfast & dinner


               Get Best Quote
               Yes! I am Interested
               Request CallBack

               Tour No.67) Nepal, Darjiling, Gangtok, Siliguri (Days 14)

               Tour No. 61) Nepal, Darjiling, Gangtok, Pokhara, Gangasagar, Jagannathpuri (Days 24)

                


               Departure Date 2019 :

               • 9,20 April
               • 7,18,29 May
               • 2,29 November
               • 28 December

               Departure Date 2020 :

               • 5 February
               • 4 March
               • 15,26 April
               • 7,19,30 May

               Places : (Going-Return by Railway / by Air)

               • Kashi (Varanasi), Gorakhpur, Pokhara, Kathmandu, Siliguri, Darjeeling, Namchi (Chardham Temple), Gangtok, Baba Temple, Tsangu Lake.

                Include:
                2x2 Non AC Sleepar Bus, Separate Room Accommodation

                 Meal:
                 1 time tea-breakfast & dinner


                 Get Best Quote
                 Yes! I am Interested
                 Request CallBack

                 Tour No.70) Siliguri, Darjiling, Gangtok, Gangasagar (Days 10)

                 Tour No. 70) Siliguri, Darjiling, Gangtok, Gangasagar (Days 10)

                  


                 Departure Date 2019 :

                 • 14,25 April
                 • 12,23 May
                 • 3 June
                 • 7 November
                 • 4 December

                 Departure Date 2020 :

                 • 2 January
                 • 10 February
                 • 9 March
                 • 20 April
                 • 1,12,24 May
                 • 4 June

                 Places : (Going-Return by Railway / by Air)

                 • Siliguri, Darjeeling, Namchi (Chardham Temple), Gangtok, Baba Temple, Tsangu Lake. Kolkata, Harbour Point (Gangasagar).

                  Include:
                  2x2 Non AC Sleepar Bus, Separate Room Accommodation

                   Meal:
                   1 time tea-breakfast & dinner


                   Get Best Quote
                   Yes! I am Interested
                   X